Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

Aginco: Aginco NV, met vennootschapszetel gevestigd te 9052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124, met ondernemingsnummer 0500.750.226 RPR Gent, afdeling Gent

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Factuur: de factuur van Aginco aan de Klant

Klant: de afnemer van goederen en/of diensten van Aginco

Licentieovereenkomst: de licentieovereenkomst tussen Aginco en de Klant

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en in voorkomend geval de Licentieovereenkomst, bestelbon en de Facturen

Partij(en): Aginco en/of de Klant

Product: de goederen en/of diensten die door Aginco geleverd worden aan de Klant

Art. 1 - Toepassingsgebied 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele verhoudingen tussen Aginco en de Klant, niettegenstaande het bestaan van eigen algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien recenter, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door Aginco.
Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, en bij uitbreiding de Overeenkomst, zijn enkel mogelijk in zoverre dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door een hiertoe gemachtigde vertegenwoordiger van ieder van de Partijen.
De Overeenkomst omvat alle rechten en verplichtingen van Partijen in verband met de levering van de Producten door Aginco aan de Klant, en vervangt alle vroegere overeenkomsten en afspraken die tussen hen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend gesloten werden.

Art. 2 - Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat beide Partijen de Licentieovereenkomst ondertekend hebben, hetzij wanneer een bestelling van de Klant schriftelijk door Aginco werd bevestigd en aanvaard.
In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden, de Licentieovereenkomst, de bestelbon en de Facturen, is de volgende regeling van voorrang van toepassing:

 • Licentieovereenkomst
 • Bestelbon
 • Factuur
 • Algemene Voorwaarden

Art. 3 - Facturatie en betaling

Aginco bezorgt haar Facturen via het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. De datum van ontvangst van de Factuur wordt vastgesteld op één (1) dag na de verzending ervan aan de Klant.
Iedere klacht dient schriftelijk aan Aginco te worden meegedeeld, ten laatste acht (8) kalenderdagen na de ontvangst van de Factuur. Iedere Factuur die niet is geprotesteerd binnen voormelde periode, wordt geacht aanvaard te zijn door de Klant.
De Facturen van Aginco dienen door de Klant betaald te worden binnen de twintig (20) dagen na de datum van ontvangst van de Factuur, en dit zonder aftrek, korting of schuldvergelijking.
Bij gebreke aan tijdige betaling, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de Factuur, een verwijlintrest verschuldigd aan de intrestvoet gelijk aan de intrestvoet zoals vastgesteld door de Minister van Financiën overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand van handelstransacties, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het Factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro.

Art. 4 - Opschorting van uitvoering - ontbindende voorwaarde

Indien de Klant in gebreke blijft één of meerdere van zijn verbintenissen in de Overeenkomst na te komen, is Aginco gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten tot de Klant volledig aan zijn verbintenissen heeft voldaan.

Aginco is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn, zonder schadeloosstelling en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in de volgende gevallen:

 • Wanneer de Klant een contractuele wanprestatie pleegt, zoals, maar niet beperkt tot, het verzuim de Facturen tijdig te betalen;
 • Wanneer Aginco ernstige redenen heeft om te geloven dat de Klant in de toekomst zijn verbintenissen niet zal nakomen, zoals, maar niet beperkt tot, het verzoek van de Klant tot betalingsuitstel, faillissement, ontbinding of vereffening van de Klant.

Aginco zal in ieder geval gerechtigd zijn op de betaling van haar Facturen, overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

Art. 5. - Het Product en de Klant

De Klant zal de Producten enkel gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving en deontologische richtlijnen van de betrokken beroepssector waartoe hij behoort. De Klant zal de applicaties in het bijzonder niet gebruiken voor het posten, downloaden, uploaden, verzenden of verspreiden van berichten die een aantasting zouden betekenen van de waardigheid van de menselijke persoon of het privéleven van personen, noch voor de aanmoediging van misdrijven of het gebruik van verboden middelen, noch voor de aanmoediging van discriminatie, haat of geweld, gebaseerd op ras, afkomst, godsdienstige overtuiging of xenofobie, noch voor mededelingen die overkomen als misleidend, beledigend, kwetsend, obsceen of bedreigend, noch voor enige andere schending van de rechten van derden of voor de verzending van ongewenste berichten, in het bijzonder commerciële communicatie, noch voor de introductie van virussen of andere vormen van schadelijke softwarecodes. De Klant zal geen poging ondernemen om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot gebruikersgegevens van derden of kennis te nemen van gegevens die aan derden gericht zijn, noch de gebruikersgegevens van derden trachten te verzamelen. De Klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven.

Aginco en de dienstverleners van Aginco kunnen de toegang tot en het gebruik van de Producten registreren. Aginco of zijn dienstverleners houden een log (elektronisch logboek) bij waarin de gegevens betreffende het gebruik van het Product wordt opgenomen. Dit log kan gereproduceerd worden op papier of op elke andere bruikbare drager of opslagmedium. Het log zal het bewijs leveren dat toegang werd verkregen tot het Product, tenzij het tegendeel bewezen wordt.

Art. 6. - Aansprakelijkheid 

Op Aginco rust een inspanningsverbintenis en zij is enkel aansprakelijk in geval van haar eigen opzettelijke, bedrieglijke of zware fout, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot de direct geleden schade in hoofde van de Klant, met uitsluiting van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vordering van derden. De aansprakelijkheid van Aginco is in ieder geval beperkt tot de prijs van het Product zoals bedongen in de Overeenkomst, en in het geval van een abonnementsformule de prijs voor één (1) jaar.

Art. 7 - Annulering

Elke annulering van de bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Aginco te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling bovenop de reeds gefactureerde voorschotten.  Hetgeen reeds aan de Klant werd gefactureerd, blijft verschuldigd en opeisbaar.

Art. 8 - Stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst

Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst die een abonnementsformule bevat ten aanzien van een Product, één (1) jaar. Deze Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één (1) jaar, behoudens schriftelijke opzegging door één van de Partijen tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de duurtijd van de Overeenkomst.

Art. 9 - Intellectuele eigendom

 
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco.

Aginco behoudt het exclusieve eigendomsrecht van alle rechten die verbonden zijn met het Product, zowel de intellectuele als de economische rechten (auteursrechten, rechten van de producent van de databank, enz.).

Deze exclusiviteit beslaat, naast de software en de databank, ook de documentatie die de Klant ontvangt, evenals de gebruiksaanwijzing en iedere code of ieder element waaruit de databank bestaat.
De Klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van Aginco niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van Aginco door de personen waarvoor hij instaat te garanderen.

Elke verhuring of uitlening van het Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco is verboden. Aginco zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de Klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de Klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Aginco om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Art. 10 - Garantie 

Aginco garandeert aan de Klant de goede werking van het Product, voor zover laatstgenoemde dit conform de helpfunctie van de website gebruikt, met name de toegang tot de site 24/24 en 7/7 en het operationele karakter van de site, in het bijzonder de zoekfunctionaliteit en de toegang tot de informatie waarvan de lijst in de Overeenkomst werd vastgelegd. Evenwel behoudt Aginco zich het recht voor om op elk moment de werking van een Product te onderbreken om technische of andere redenen en zo dit niet anders kan, zonder voorafgaande mededeling.  Aginco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de dienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de website van het Product, noch voor enige onderbreking van de verbinding tussen de servers waarop het Product wordt uitgevoerd en de informatica-uitrusting van de Klant door toedoen van de telecomoperatoren. Aginco kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor enig defect, het invoeren van verkeerde gegevens, enige verkeerd ingestelde parameters of enige tekortkomingen van de informatica-uitrusting van de Klant, die niet zou beantwoorden aan de minimaal vereiste configuratie, noch voor enig geval van overmacht.

Art. 11 - Verwerking van persoonsgegevens

Aginco verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij Aginco zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden verzameld.
Aginco zal deze persoonsgegevens enkel verwerken ten dienste van de levering van het Product en kan deze informatie intern gebruiken alsook voor communicatie- en promotiedoeleinden. Aginco zal geen persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving. Iedere verwerking zal gebeuren in overeenstemming met de geldende regelgeving, waaronder de GDPR. Verdere informatie over de rechten en verplichtingen van Partijen in het kader hiervan, kan worden gevonden in de privacy policy op de website van Aginco (zie onder).

Art. 12 - Overmacht

Partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst, als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die overmacht uitmaken in hoofde van een Partij, waaronder - maar niet beperkt tot - personeelstekort, telecommunicatieproblemen of -storingen en tekortkomingen of vertragingen in hoofde van leveranciers.

Op straffe van verval, is de Partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

Indien de feiten of omstandigheden die overmacht uitmaken langer dan 3 maanden duren, dan kan elke Partij de Overeenkomst opzeggen per aangetekende brief aan de andere Partij, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Art. 13 - Niet-overdraagbaarheid  

De Klant mag (een deel van) de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aginco.

Art. 14 - Splitsbaarheid

Elke clausule of bepaling van de Overeenkomst is een onderscheiden en onafhankelijke bepaling. Indien een rechtbank of autoriteit van de competente rechtsmacht oordeelt dat één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig of onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen hun volle rechtskracht behouden. Partijen verbinden zich ertoe de nietige, ongeldige bepaling of onafdwingbare bepaling(en) te vervangen door een andere bepaling die zowel in feite als in rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de bedoeling van de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling(en).

Art. 15 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent exclusief bevoegd zijn.

Privacy Policy

Aginco NV, met vennootschapszetel gevestigd te 9052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124 en met ondernemingsnummer 0500.750.226 RPR Gent, afdeling Gent (hierna “Aginco”), ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer zij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Aginco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.Aginco.be (hierna “website”) en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan Aginco verschaft te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Aginco zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese privacywet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

Aginco hanteert de volgende principes voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens:

 • Aginco gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden;
 • Aginco verzamelt niet meer informatie dan noodzakelijk is;
 • Aginco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; en
 • Aginco geeft uw persoonsgegevens enkel door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt van Aginco, hoe we deze persoonsgegevens verzamelen, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, alsook op welke rechtsgronden.

Tevens zetten wij uiteen met wie uw persoonsgegevens desgevallend kunnen gedeeld worden, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.  

Als u de bepalingen van deze privacy policy accepteert, gaat u ermee akkoord dat Aginco uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die in deze privacy policy worden uiteengezet.

Deze privacy policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Aginco zelf worden verwerkt. Aginco aanvaardt - in zoverre wettelijk geoorloofd - geen enkele aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van organisaties die door derden worden beheerd.

1. Wanneer verzamelt Aginco uw persoonsgegevens?

Aginco verzamelt uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • Gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, het contact- of sollicitatieformulier invult op de website, of ons op een andere manier contacteert;
 • Wanneer u mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Aginco?

Aginco kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam);
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres
 • Uw professionele activiteit/ hoedanigheid;
 • Uw curriculum vitae.

Om onze website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname bij die bij het IP-adres hoort.

Voor het verwerken van cookies verwijzen wij naar onze cookie policy (zie onder).

Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u onze diensten niet of niet optimaal kunnen aanbieden.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden gebruikt Aginco uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden) gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • ter voorbereiding of in het kader van de uitvoering van onze contractuele relatie.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name de ontwikkeling van onze activiteiten en diensten alsook het verbeteren van onze diensten, waarbij deze belangen zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy:

 • om te reageren op uw vragen, sollicitaties en/of klachten;

 • in het kader van de uitvoering van onze contractuele relatie;
  --> Informatie en bijstand verlenen;
  --> Beheer van onze dagelijkse zaken en activiteiten;
  --> Lopende overeenkomsten uitvoeren/afsluiten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de opvolging van bestellingen en leveringen van diensten en producten); en
  --> Opvolgen van administratieve, boekhoudkundige, technische en juridische verplichtingen.

 • om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U kan te allen tijde uw toestemming intrekken of uw toestemming wijzigen door een e-mail te sturen naar ons gegevensbeschermingscontactpunt via wouter.stichelbout@aginco.be.

In het kader van onze activiteiten kan het zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld moeten wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen i.v.m. het voorkomen, opvolgen en bestrijden van criminele gedragingen, misdrijven, fraude en witwas activiteiten.

4. Aan wie kan Aginco uw persoonsgegevens doorgeven?

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ons ten behoeve van vragen, sollicitaties of klachten, kunnen wij uw persoonsgegevens doorzenden aan onze partners om volledig op uw verzoek te kunnen antwoorden.

In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze contractuele relatie, kunnen uw naam en adresgegevens gedeeld worden met derden, zoals commerciële partners, leveranciers, boekhouder, jurist, en dergelijke. Deze derden bevinden zich binnen de Europese Economische ruimte.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

5. Hoelang bewaart Aginco uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

In het bijzonder zal Aginco de fiscale en wettelijke bewaartermijnen dienen te respecteren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tienjarige bewaartermijn in het kader van haar contractuele aansprakelijkheid en de zevenjarige bewaartermijn voor boekhoudkundige stukken. Na afloop van deze termijn zal Aginco uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen.

6. Op welke wijze beschermt Aginco uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij en dit telkens binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kan u contact opnemen met wouter.stichelbout@aginco.be.

7. Cookies

Via onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie kan u onze cookie policy lezen via [LINK].

8. Uw rechten

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aginco wanneer wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U heeft in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing.

 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd.

 • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens in principe kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, vragen wij u mogelijks om een bewijs van identificatie en voldoende informatie over uw interacties met ons voor te leggen, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden en uw identiteit kunnen garanderen.

 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen, behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of bij een wettelijke vereiste.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machine leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

 • Recht op intrekking van toestemming: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via wouter.stichelbout@aginco.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behoudens ingeval van buitensporige verzoeken, manifest ongegronde verzoeken of veelvuldig herhaalde verzoeken waarbij wij een redelijke administratieve kost kunnen aanrekenen.

Wij reageren binnen één (1) maand op uw verzoek na ontvangst.

Bij complexe of veelvuldige verzoeken kan deze termijn verlengd worden met nogmaals twee (2) maanden. Wij brengen u in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte ingeval van een verlenging.  

9. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacy policy te raadplegen.
De laatste wijzigingen werden aangebracht op 20 December 2021.

10. Vragen en feedback

Wij streven ernaar deze privacy policy strikt na te leven. Als u vragen heeft over deze privacy policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds met ons contact opnemen via wouter.stichelbout@aginco.be of ons een brief te sturen naar Aginco, 9052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124 t.a.v. de privacy verantwoordelijke.

Aginco heeft eveens een functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) aangesteld. U kunt deze bereiken door een brief te sturen naar Aginco, 9052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124 t.a.v. Data Protection Officer.

11. Waar kan u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens en komen we er samen niet uit, dan kan u uw klacht ook indienen bij wouter.stichelbout@aginco.be.

U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, via de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

COOKIE POLICY

Dit is de cookie policy van Aginco NV, met vennootschapszetel gevestigd te 9052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124 en met ondernemingsnummer 0500.750.226 RPR Gent, afdeling Gent (hierna “Aginco”).

1. Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze website wordt geplaatst in uw browser, op uw computer of met internet verbonden apparaat wanneer u ons online bezoekt (hierna “Cookies”). Dit zorgt ervoor dat onze website in staat is om uw computer of apparaat te kunnen herinneren. Het voornaamste doel van onze Cookies is het verbeteren van uw gebruikservaring.

Op de website zal een “notificatie banner” verschijnen die meldt dat er cookies worden geplaatst.

2. Informatie over het gebruik van onze Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en staat ons ook toe om onze website te optimaliseren.

Echter, Cookies en gelijkaardige technologieën zorgen niet voor een systematische collectie van gegevens. De Cookies en gelijkaardige technologieën helpen ons enkel om de operationele werking van onze website te verbeteren, om de interesses van onze gebruikers beter te begrijpen en om de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten.

Voor meer informatie over hoe Cookies kunnen worden verwijderd of geblokkeerd, gelieve volgende website te willen bezoeken: aboutcookies.org.

3. Hoe kunnen de Cookies worden uitgeschakeld

Indien u de Cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.

Wanneer u de Cookies uitschakelt, moet u begrijpen dat sommige afbeeldingen niet meer op een correcte manier kunnen worden weergegeven of dat u sommige applicaties of online diensten niet meer kunt gebruiken.

Indien u de geplaatste Cookies wenst te verwijderen, kunt u dit doen door in uw browser Cookies te verwijderen.

4. Soorten Cookies

Er worden verschillende soorten Cookies gebruikt op onze website. Sommige cookies daarvan zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de website waardoor hiervoor uw toestemming niet vereist is. Alle andere soorten cookies zullen enkel mogen worden gebruikt indien wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

A. Strikt noodzakelijke Cookies

Deze Cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze Cookies bewaren geen persoonsgegevens.

B. Analytische Cookies

Om het websitegebruik te onderzoeken, maken wij gebruik van cookies van derden. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres dat anoniem gemaakt wordt;
 • Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (Chrome, Firefox, Safari), de resolutie van uw computerscherm, uw taalvoorkeur en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina u op de website bent gekomen;
 • Wanneer en hoelang u de website bezoekt of gebruikt;
 • Of u gebruikmaakt van functionaliteiten van de website;
 • Welke pagina's u bezoekt op onze website;
 • Hoe gemakkelijk u de weg vindt op onze website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze website is;
 • Te meten hoelang een bezoek duurt;
 • Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt.

Over deze cookies kan u meer informatie terugvinden op de websites van onderstaande partijen:
Google
Facebook

Omdat deze privacy en cookie policy van deze partijen wel eens kunnen wijzigen, raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

5. Onze Privacyverklaring

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonlijke gegevens, kunt u hiervoor onze privacy policy (zie boven) raadplegen.

6. Wijzigingen aan deze Cookie verklaring

Deze Cookie verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in geval er nieuwe toepassingen worden ontwikkeld, onze diensten dit vereisen of de geldende wetgeving dat vraagt. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen uw toestemming vragen indien dit nodig is.

7. Vragen en opmerkingen
Gelieve ons te contacteren via wouter.stichelbout@aginco.be indien u bijkomende informatie wenst te ontvangen over deze cookie policy.